TSUKIJI FISH MARKET

Madame Figaro, 2015 © Chantal Stoman